View full version: วิธีการใช้งานเว็บบอร์ด
1
  1. วิธีใช้งาน ปุ่มฟังชั่นอัพโหลดรูปภาพ
  2. การเปลี่ยนสีชื่อสมาชิก (สมาชิกใหม่ต้องอ่าน)
  3. การใช้งานซ้อนข้อความ
  4. เรื่อง ระบบขอบคุณเจ้าของโพสต์
  5. เรื่องคะแนนน้ำใจ สมาชิกใหม่ควรอ่าน
  6. ข้อตกลง/กฏระเบียบต่างๆ ของ TKKSERVICE